Inteligencja Emocjonalna w Edukacji i Oświacie


Kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszych latach życia. Za rozwój inteligencji emocjonalnej odpowiada każdy dorosły człowiek, który aktywnie uczestniczy w życiu dziecka.

W jaki sposób, korzystając z najnowszych badań dotyczący inteligencji emocjonalnej, możemy pomóc kolejnym pokoleniom lepiej radzić sobie z emocjami?

Nauczyciel XXI wieku

Obecnie wyzwaniem dla środowiska edukacyjnego jest zmierzenie się ze skutkami globalnej pandemii, a więc nową rzeczywistością pełną lęku, złości, gniewu, smutku i niepewności. Ten nadzwyczajny okres przyczynił się do zwiększenia trudności w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami, zarówno u nauczycieli jak i u dzieci a co za tym idzie problemów z zachowaniem, których podłożem jest brak wiedzy o emocjach. Proces transformacji dokonujący się we wszystkich sferach życia staje się bodźcem do zmian w obszarze edukacji, dzisiaj uczenie wiedzy poznawczej jest niewystarczające aby należycie przygotować młodych ludzi do dorosłego życia – życia w przyszłości. Znajomość siebie, poprawne odczytywanie swoich potrzeb, umiejętność rozwiązywania konfliktów, właściwe zarządzanie swoimi emocjami i innych jest podstawą do tego, aby zrozumieć kim jestem, kim chcę być i czego chcę się nauczyć. Inteligencja emocjonalna, to zbiór wiedzy o emocjach, które są nieodłączną częścią nas. Trzeba je poznać i nauczyć się ich. To jest wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku. Nauczyć dzieci świata emocji. 

Trening rozwoju inteligencji emocjonalnej dla nauczyciela “TRIE”

W 2017 roku w Instytucie Rozwoju Emocji powstał program treningowy dla nauczycieli, dzięki któremu mogli Oni rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną – czyli poznać świat swoich emocji, zrozumieć powody pojawiania się konkretnych sytuacjach, nauczenia się prawidłowego zarządzania nimi. Trening został opracowany przez Marzenę Martyniak, założycielkę Instytutu Rozwoju Emocji, członka i przedstawiciela International Society for Emotional Intelligence (ISEI) w Polsce, psychologa i psychoterapeutę, który od kilku lat skutecznie oraz z sukcesami realizowany jest w formie online w wielu placówkach edukacyjnych. Na międzynarodowej konferencji w Australii w 2019 roku organizowanej przez International Society for Emotional Intelligence Trening Marzeny Martyniak został uznany jako jedna z prezentacji, która zasługuje na wyróżnienie z uwagi na jego efekty i korzyści dla uczestnika treningu. Skuteczność treningu oraz jego wszystkie znaczące profity, zostały opisane w wydaniu specjalnym czasopisma naukowego „Psihologisjke teme/ Psychological Topics Departament of Psychology Faculty of Humanities and Social Sciences”; 2020. Wersja online publikacji: https://doi.org/10.31820/ pt.29.1.5)

“Inteligentny emocjonalnie nauczyciel to inteligentny emocjonalnie uczeń”

Osoby zainteresowane udziałem w treningu zapraszamy do kontaktu mailowego: info@ie.edu.pl

Program Edukacyjny “Land of Emotions”

“Land of Emotions” jest programem wspierającym i uzupełniającym podstawowy program realizowany w placówce przedszkolnej. Celem programu jest edukacja i prewencja emocjonalna. Styl wychowawczy opiera się  na psychologi pozytywnej oraz zawiera 3 zasadnicze filary: miłość, rozum, emocje.W realizacji programu uczestniczą dzieci, nauczyciele i rodzice. Nauczyciel i rodzic jest osobą, która ma dawać przykład mądrym podejściem w zarządzania emocjami, przyjaznym stosunkiem do ludzi, zakazem stosowania kar i nagród, zmniejszeniem ilości komunikatów nakazujących i upominających, na korzyść stosowania wzmocnień pozytywnych. Program wymaga szczególnie dużo zaangażowania od nauczyciela, który ma za zadanie stać się przyjacielem swoich podopiecznych, traktowania ich w indywidualny sposób, obserwacji ich postępów, systematyczności w używaniu narzędzi oraz rozwijaniu swojej IE. Dzieciom daje się dużo swobody w zabawie oraz przy rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Zajęcia tj. drama, muzykoterapia, terapia tańcem i ruchem, relaksacja, techniki uważności mindfulness są ważnymi częściami programu. Nauczyciel i rodzic otrzymuje niezbędne informacje i materiały do pracy z dzieckiem z jego emocjami. Program Land of Emotions rozpisany jest dla każdej grupy wiekowej na rok szkolny (na 10 miesięcy), ale można rozpocząć jego realizację w każdym momencie roku szkolnego. Na początku i na zakończenie realizacji programu monitorujemy poziom wiedzy i umiejętności emocjonalnych dziecka. Program realizowany jest online i częściowo na życzenie klienta stacjonarnie.

Dyrektorów zainteresowanych realizacją programu w swojej placówce, zapraszamy do kontaktu mailowego: info@ied.edu.pl

Test Inteligencji Emocjonalnej Dzieci (TIED)

Inteligencja emocjonalna, to zbiór wiedzy o emocjach, która jest odpowiednio wykorzystywana w konkretnych umiejętnościach emocjonalnych. W Instytucie Rozwoju Emocji opracowano narzędzie do diagnozowania inteligencji emocjonalnej u dzieci już od 2,5 roku życia. Narzędzie pomaga sprawdzić wiedzę, którą dziecko posiada na temat emocji oraz kształtujące się u niego nawyki emocjonalne w wyrażaniu i regulowaniu emocji. TIED jest wykorzystywany jako punkt wyjścia do opracowania programu edukacyjnego rozwijającego inteligencję emocjonalną dla dziecka oraz  grupy dzieci w placówce przedszkolnej. Autorem testu jest Marzena Martyniak i John Pellitteri, specjaliści rozwijania inteligencji emocjonalnej.

Zapraszamy dyrektorów do skorzystania z tej usługi i kontakt mailowy: info@ie.edu.pl

Program SEL (social-emotional learning)

Stworzyliśmy program społecznego i emocjonalnego uczenia się, dzięki wiedzy i wieloletniej pracy organizacji Casel, programowi Illinois Early Learning Project oraz Yale Center for Emotional Intelligence.

Uczenie się umiejętności emocjonalnych i społecznych to proces, w którym dzieci i dorośli otrzymują i efektywnie wykorzystują wiedzę, postawy i umiejętności niezbędne do zrozumienia i zarządzania emocjami, aby osiągnąć wyznaczone cele, odczuwać i okazywać empatię dla innych, nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje i podejmować odpowiedzialne decyzje.

SEL nie jest pojedyńczą metodą nauczania, polega ona na skoordynowaniu strategii działania całej klasy, szkoły, domu i społeczności. Ma to fundamentalne znaczenie dla dorosłych, jak współdziałać z dziećmi i młodzieżą w placówkach szkolnych, rodzinnych i społecznych.

Celem realizowanego programu SEL jest:

 1. Zrozumienie ogólnego rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci i dorosłych.
 2. Skuteczne promowanie metod, które należy wykorzystywać, aby skutecznie rozwijać umiejętności emocjonalne i społeczne.
 3. Poprawa zdolności do zintegrowania umiejętności uczniów, ich postaw i zachowań, aby skutecznie i etycznie radzili sobie z codziennymi zadaniami i wyzwaniami.
 4. Rozwijanie 5 podstawowych kompetencji (samoświadomość, samo zarządzanie, świadomość społeczna, umiejętności nawiązywani relacji,
  odpowiedzialne decyzje
 5. Pomoc i wsparcie dla dzieci, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.
 6. Współpraca z rodzicami i osobami pracującymi z dziećmi.

Korzyści rozwijania inteligencji emocjonalnej u nauczycieli i dzieci

 • Polepszenie umiejętności emocjonalnych i społecznych
 • Przyjemniejszy klimat w szkole, w klasie i w domu
 • Lepsze wyniki w nauce u dziecka i efekty dorosłego w pracy
 • Większa motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę i pełnioną rolę w życiu
 • Relacje oparte na szacunku i zrozumieniu
 • Spadek zachowań agresywnych
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zwiększenie samoświadomości i uważności na swoje i innych potrzeby

Badania nad inteligencją emocjonalną w Polsce

Badania przeprowadzone w Polsce w latach 2018-2021 na grupie około 2000 osób udowadniają, że świadomość i higiena emocjonalna Polaków są na bardzo niskim poziomie. Boimy się rozmawiać o złości, nie wiemy co z nią zrobić, kiedy ją czujemy lub kiedy ktoś z naszego otoczenia ją odczuwa. Nieświadomie uczymy dzieci, że intensywna radość nie podoba się nam, bo dziecko zachowuje się zbyt głośno. Badania prowadzone przez kilka lat pokazały, jak duży problem mamy z wyrażaniem emocji i rozumieniem powodów ich pojawiania się – ponad 30% dorosłych osób nie wie, bądź źle reaguje na pojawiające się emocje swoje i innych, a ponad 66% ma niską umiejętność ich rozumienia. Lepiej radzimy sobie z rozpoznawaniem emocji u innych osób niż u siebie, chociaż tą wiedzę posiada zaledwie 46% osób biorących udział w badaniach. Aby właściwie zarządzać emocjami swoimi i innych, musimy emocje poznać, nauczyć się je rozpoznawać, rozumieć powody ich pojawiania się i na bazie tej wiedzy zdobyć umiejętność ich wyrażenia i regulowania. Rola nauczyciela wymaga od niego większej świadomości tego jak emocje dzieci wpływają na jego samopoczucie, na jakość jego pracy, na jego relacje z dzieckiem, na wyrażanie swoich potrzeb w empatyczny sposób. Dzisiejszy świat wręcz wymaga tego aby zrozumieć i nauczyć się emocji. Jesteśmy ludźmi, posiadamy emocje i to nas różni od maszyn. Emocje to potrzeby, rozpoznajmy je i zadbajmy o to, aby te potrzeby emocjonalne zostały zaspokojone.

Chętnie doradzimy, w jaki sposób wykorzystać inteligencję emocjonalną w Twojej placówce.

Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres info(at)ie.edu.pl