Placówka inteligentna emocjonalnie


Kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszych latach życia, a praca nad nią oraz jasne przedstawienie jej zasad, pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć otaczający je świat.

W jaki sposób, korzystając z najnowszego stanu badań, możemy pomóc kolejnym pokoleniom być bardziej rozwiniętymi emocjonalnie?

Polskie środowisko edukacyjne, a inteligencja emocjonalna

Badania przeprowadzone w Polsce w latach 2018-19 na grupie 460 osób udowadniają, że świadomość i higiena emocjonalna są na bardzo niskim poziomie. Najwięcej problemu sprawia nam rozumienie i regulowanie emocji – ponad 30% nie potrafi bądź źle reaguje na emocje, a ponad 66% ma niską umiejętność ich rozumienia. Ta kwestia jest szczególnie zaniedbana, bo wynik bardzo dobry osiągnęła marginalna liczba badanych. W przypadku regulowania było to zaledwie 3%. Najlepiej idzie nam w kwestii rozpoznawania emocji – ponad 46% Polaków dobrze radzi sobie w sposób dobry, a 26% bardzo dobry.

Placówki inteligentne emocjonalnie

Inteligencja emocjonalna najintensywniej rozwija się w ciągu pierwszych lat życia. W tym okresie najskuteczniej można formować przyszłe reakcje na nieprzyjemne lub trudne wydarzenia. Stąd tak ważne jest prawidłowe ukształtowanie myślenia o swoich emocjach u dziecka. „Dzieci biorą wzór z dorosłych, więc jeśli chcemy nauczyć je świadomego wyrażania swoich emocji, musimy pokazać, że sami to potrafimy robić. Uczelnie kształcące przyszłych pedagogów powinny wprowadzić intensywny trening emocjonalny, a program nauczania skupić się nie tylko na sferze poznawczej, ale i emocjonalnej” – mówi Marzena Martyniak. Założone przez nią przedszkole Kraina Emocji jest jedyną w Polsce placówką realizującą program rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz na bieżąco badającej skuteczność wykorzystywanej w niej autorskiej metody nauczania.

Wykonujemy tę pracę, ponieważ wiemy, że inteligentne używanie emocji, jest drogą do dobrobytu i stabilności każdego z nas.

Współpracujemy i czerpiemy wiedzę

Współpracujemy z organizacjami dla których ważny jest człowiek, aby wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pionierów programu SEL oraz najlepszych psychologów na świecie, dla których rozwój emocjonalny i społeczny jest najważniejszy.

 • ISEI – International Society for Emotional Intelligence
 • Casel – Collaborative for Social and Emotional Learning
 • Yale Center for Emotional Intelligence
 • Edutopia
 • Illinois early learning project

Program Edukacyjny Land of Emotions

W realizacji programu uczestniczą dzieci, nauczyciele i rodzice. Celem programu jest edukacja i prewencja emocjonalna. Styl wychowawczy opiera się  na psychologi pozytywnej oraz zawiera 3 zasadnicze filary: miłość, rozum, emocje. Nauczyciel i rodzic jest osobą, która ma dawać przykład mądrym podejściem w zarządzania emocjami, przyjaznym stosunkiem do ludzi, zakazem stosowania kar i nagród, zmniejszeniem ilości komunikatów nakazujących i upominających, na korzyść stosowania wzmocnień pozytywnych. Program wymaga szczególnie dużo zaangażowania od nauczyciela, który ma za zadanie stać się przyjacielem swoich podopiecznych, traktowania ich w indywidualny sposób, obserwacji ich postępów, systematyczności w używaniu narzędzi oraz rozwijaniu swojej IE. Dzieciom daje się dużo swobody w zabawie oraz przy rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Zajęcia tj. drama, muzykoterapia, terapia tańcem i ruchem, relaksacja, techniki uważności mindfulness są ważnymi częściami programu. Program Land of Emotions rozpisany jest dla każdej grupy wiekowej na rok szkolny (10 miesięcy), podczas którego na zakończenie każdego miesiąca nauczyciel wypełnia wzór raportu postępów ucznia.

Test Inteligencji Emocjonalnej Dzieci (TIED)

Narzędzie opracowane przez Instytut Rozwoju Emocji, przeznaczone jest dla dzieci w wieku 2,5-6 i dopasowane do etapu rozwojowego dziecka. W narzędziu używamy materiału niewerbalnego (fotografie, obrazki) i ustnego udzielania odpowiedzi. Narzędzie pomaga sprawdzić zdolności dotyczące: rozpoznawania i rozumienia emocji, sposobów ich wyrażania i regulowania. 

Program SEL (social-emotional learning)

Stworzyliśmy program społecznego i emocjonalnego uczenia się, dzięki wiedzy i wieloletniej pracy organizacji Casel, programowi Illinois Early Learning Project oraz Yale Center for Emotional Intelligence.

Uczenie się umiejętności emocjonalnych i społecznych to proces, w którym dzieci i dorośli otrzymują i efektywnie wykorzystują wiedzę, postawy i umiejętności niezbędne do zrozumienia i zarządzania emocjami, aby osiągnąć wyznaczone cele, odczuwać i okazywać empatię dla innych, nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje i podejmować odpowiedzialne decyzje.

SEL nie jest pojedyńczą metodą nauczania, polega ona na skoordynowaniu strategii działania całej klasy, szkoły, domu i społeczności. Ma to fundamentalne znaczenie dla dorosłych, jak współdziałać z dziećmi i młodzieżą w placówkach szkolnych, rodzinnych i społecznych.

Celem realizowanego programu SEL jest:

 1. Zrozumienie ogólnego rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci i dorosłych.
 2. Skuteczne promowanie metod, które należy wykorzystywać, aby skutecznie rozwijać umiejętności emocjonalne i społeczne.
 3. Poprawa zdolności do zintegrowania umiejętności uczniów, ich postaw i zachowań, aby skutecznie i etycznie radzili sobie z codziennymi zadaniami i wyzwaniami.
 4. Rozwijanie 5 podstawowych kompetencji (samoświadomość, samo zarządzanie, świadomość społeczna, umiejętności nawiązywani relacji,
  odpowiedzialne decyzje
 5. Pomoc i wsparcie dla dzieci, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.
 6. Współpraca z rodzicami i osobami pracującymi z dziećmi.

Korzyści realizowanego programu:

 • Ulepszone umiejętności emocjonalne i społeczne
 • Przyjemniejszy klimat w szkole, w klasie i w domu
 • Lepsze wyniki w nauce i w pracy
 • Większe zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Lepsze jakościowo relacje z innymi
 • Spadek zachowań agresywnych
 • Zmniejszenie sytuacji w których zastraszamy innych
 • Lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne
 • Lepsze samopoczucie

Chętnie doradzimy, w jaki sposób wykorzystać inteligencję emocjonalną w Twojej placówce.

Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres info(at)ie.edu.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.